אבני דרך

1992   שותפות גבעות עולם מקבלת מהממונה על ענייני הנפט היתר מוקדם לביצוע פעולות חיפוש נפט במרכז הארץ.

1993   השותפות מנפיקה לציבור יחידות השתתפות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

1994   מגד 2 – קידוח חיפוש הנפט הראשון של השותפות נקדח לעומק של 5,200 מ', ובמהלך המבחנים בו מופק  נפט. לפרטים נוספים ראו סעיף 12.9.1 בתשקיף מיום 19.5.2009.

1998  מבחני הפקה נוספים נערכים במגד 2, ומופק נפט במהלך המבחנים. לפרטים נוספים ראו סעיף 12.9.1 בתשקיף מיום 19.5.2009.

2000   קידוח מגד 3 נקדח לעומק של 4,742 מ'. הלוגים שבוצעו בבאר אישרו המצאות נפט. לפרטים נוספים ראו סעיף 12.9.1 בתשקיף מיום 19.5.2009.

2003   קידוח מגד 4 נקדח לעומק של 4,919 מ' (בבאר בוצע לראשונה בישראל קידוח אופקי) במהלך מבחני ההפקה בבאר הופק נפט. לפרטים נוספים ראו סעיף 12.9.1 בתשקיף מיום 19.5.2009.

2004   בהתבסס על הנפט שהתגלה במגד 4, המשרד לתשתיות לאומיות, אנרגיה ומים מכריז על שדה מגד כתגלית, ומעניק לשותפות גבעות עולם חזקה להפקת נפט.

2006   שותפות גבעות עולם מקבלת ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים את רישיון מכבי לחיפוש נפט בחלקו הדרומי של שדה מגד.

2009   קידוח מגד 5 נקדח בחלקה הדרום מזרחי של החזקה לעומק של 4700 מ' ומתגלה במבחני ההפקה כבאר מסחרית.

2010   לאור הצלחת קידוח מגד 5, נערכות תוכניות פיתוח לשדה הנפט מגד כמו גם דו"ח הערכת עתודות נפט וגז.

2011   במגד 5 מתבצעים מבחני הפקה ארוכי טווח, במהלכם מופק ונמכר נפט בתהליך שנמשך עד היום.

2012   משרד התשתיות, האנרגיה והמים מאשר את תוכנית פיתוח שדה מגד, וכן את ביצועם של קידוחי מגד 6-14. בנוסף, מתקבלים האישורים הנדרשים מהרשויות השונות להתחיל בביצוע קידוחי מגד 7,6 ו – 8.

2013   מגד 6 נקדח לעומק של 4754 מ' ומתגלה בו נפט.

2014     באתר מגד 6 נערכים למבחני הפקה לבדיקת פוטנציאל הנפט שבבאר.

 


אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה